Zabol

    زابل

     
 

اين شهرستان در قديم سيستان و نيمروز خوانده مي‌شد . محلي كه امروزه زابل ناميده مي‌شود ، پيش از آن زمين‌هايي با تپه‌هايي از ماسه‌هاي روان و رسوبات دريايي بود كه قسمتي از آن در مسير رودخانه قرار داشت . با كم شدن آب رودخانه بر وسعت خشكي‌هاي اطراف آن افزوده شد و با اتصال اين منطقه به روستاي حسين آباد ، آبادي بزرگي تشكيل گرديد. بعدها تأسيس پادگان‌ نظامي بر اهميت آن افزود . در سال 1314 شمسي بر طبق تصويب هيأت وزيران ، آن آبادي را زابل ناميدند و در سال 1316 شمسي به مركز سيستان تبديل شد . از ارتفاعات مهم اين شهرستان كوه خواجه يا رستم است كه در غرب زابل قرار دارد . در برابر اين كوه تصويري از رستم پهلوان كه گرزي دو سر در دست دارد ، نقش بسته است . در دامنه‌هاي جنوبي آن نيز ويرانه بناهاي منسوب به دورة‌ اشكانيان به جا مانده كه در زمان خود بسيار باشكوه بوده است . زابل امروزي شهري نسبتاً توسعه يافته و مجهز به انواع خدمات مورد نياز جامعه شهري است .

 
  جزينك بزي اديمي  
  حسين اباد / حسين اسماعيل ده بزي سفلي باغ اديمي  
  خوگي ده بزي عليا(بذر خالص ) طاغذي  
  سيدخان چرك كدخدافقير  
  كربلايي حسن حليم خان رحيم خان ساراني  
  دهنه غلامان شريف اباد ابراهيم كيخا  
  قلعه كهنه بندوني بالاخانه  
  قلعه نو قره باغي كدخدا حاجي علي  
  ده پيري امام خان دهنوپشت اديمي  
  سنارودجنوبي پلگي بزئ كچيان  
  حسين مسافر حاجي اباد خوشداد محمداباد  
  عيسي حاجي      
  جزينك خوشداد كهنه محمدحسن  
  قلعه كنگ جهان تيغ پشت اب دغال  
  ندام ده رضا پيران دخت  
  ده درويش محمدابادگلزار نوشيروان خانه هاي درويش  
  خالقداد نو ده نورمحمددشتي ده غلامعلي  
  هاشمزهي عباسعلي ده كمالي  
  ده صفدرميربيك ده ميرخان ده منصوري  
  پارودين / پاره دين راهدار ده شهيد محبعلي ساراني  
  پلگي خمر كيان اباد (شندك ) اله اباد  
  حسينا اديره ده عيسي عليا  
  ده خان محمدبديل ده افسري محمداباداديمي  
  دشتك امامي حسين ابادميرشاه  
  قلعه رستم چهارچشم خانه هاي رودباري  
  ده ارباب حاجوك پيران  
  ده نوسيدخان زيارت جهانتيغ ساختمان  
  ده رشيد گزانگوري كدخداصفر  
  ندام غربي كرگزي دهنوپيران  
  پلگي پائين شهسوار محمدخوشداد شوكت ساراني  
  چلستعلي نورمحمدجهانتيغ اكبراباد  
  عباس عبداله ده شركت ده الري  
  ده موسي ده غلام ابراهيم حسين ابادخواجه  
  شادي قلعه حيدراباد چرك حاجي غلامعلي  
  علي اباد تختك ريگ علي صوفي ده شهباز  
  كل كنگ روستائ هاشم اباد حجت اباد كدخدا جبار  
  لف عباس اباد شيخ ويسي ده عيسي سفلي  
  اس قاضي عباس قاسم كربلايي حيدر  
  سهراب غلامي قائم اباد كنگ پيران  
  كربلائي علي شهركي ده ديوانه ده ولي داد  
  خانه هاي مولوي سيداقبال اسلام اباد  
  پلگي سيد سه قلعه شريف اباد  
  ابراهيم ملك داد ده فتح اله ده عليم  
  حاجي مسكين حسن اباد دهنه باغي  
  خمك كمپاداره راه ابيل  
  حسن پيري گل خاني خانه هاي حاجي خدابخش  
  خمك دشتك ميل نادر ده مير شاه  
  راشك شهرك گلخاني مشهدئ غلامعلي قنبر علي  
  حسن عليخان قائم اباد سفيدابه  
  كندرك صادق بوتگو  
  گوري ناصرابادعليا زورك / زاروك  
  لچوي سهراب شيخي سخي اباد  
  نورئ لورگ باغ سفيدابه  
  افشاريه عباس ابادسنجدي سفيدابه كهنه  
  الري حيدراباد سن كوري  
  غلام گلزار ده سنچولي شندول  
  حسين ابادي محمداباد لورگ باغ كم زرد  
  حسينالطفعلي صفر احمداباد كرباسو  
  ده قاسم قجر اسلام اباد كفتارگو  
  شيخ لنگي شاطرمحمود كورگزي  
  كمك حساميه ماده كاريز  
  ميرزاموسي ريگ اب اقاجان مچك  
  گلزارپيري ناصرابادسفلي سمندر  
  ملنگ جما كنگ مزار كلات ملاحسن  
  واصلان تيمورابادشيخي كلات حاجي نورمحمدبراهوئي  
  دهمرده سهراب دلارامي جولي بالا كلاته حسين خان  
  شيرمحمد خواجه احمد مك سرخ  
  ترقوئي اميرنظام كلاته سهراب  
  ده رستم بابدين حسن اباد  
  علي جعفرسفلي جنگيان رحمت اباد  
  يوسف اباد چوتوشرقي كلاته عمر / كلاته عمر لومار  
  حاجي احمدخان خواجه احمد اسماعيل اباد  
  عباس اباد شيراباد پدگي  
  حاجي حسين شهركي مهاجري سنجدو  
  ساماني نورمحمد زهك  
  كربلائي حسن نورمحمدهارون حسينا  
  خانه هاي علي جعفرعليا بلگگ / بلگاك شهرك كوهك  
  خرابه شيرمحمد جما خانه هاي صمد  
  ده خدابخش ده نادر شاه گل  
  غلامعلي سرگزي ملاقاسم عباس رستم  
  جان ابادسنجراني ده نو حسين ميردل  
  حاج غلامحسين سياه خان بامري  
  حسين ميرعلي عبدالغفور حسن خون  
  حسين نورمحمد ملاشريف ملكحيدري  
  ملك اباد شهركي ده يادگار جلالي  
  سنچولي ده احمدعليخان ده دراز  
  شاهگل گلمير خليفه كچكول ملا ابراهيم  
  شاه مير دوازده سهمي جنگي خون  
  شريف قزاق ده لجه اي سياه سر  
  شهيددهمرده عبدالعزيز كودنو  
  عيسي فقير علي جان بزي شهركي  
  قزاق ملك اباد سه قلعه  
  كربلائي شهباز شريف ريگي حاجي جلايي  
  ميرگل اله دو ميرزاخون  
  علي پيري بلوچ ناروئي شيب گوره  
  محمدجان جهند جهانگير  
  محمدجهانگير حيات خان ده علي اخوند  
  عيسي پيري عبدالله گرگيچ ده مستيخون  
  ابراهيم اصغري دادكريم درويش  
  شيراباد لال خان جريكه  
  شاه بيك ده غفور ده سيدمحمد  
  پسرمردان ده روشن ده علي جان  
  اصغرجما ملك محمد ده زينل  
  علي شهركي تيموراباد علي اباد  
  براهويي ده اسماعيل قنبر حسينعلي مستيان  
  كوه خواجه ده اكبرعباس ده ازاد  
  شهرك علي اكبر جمال اباد ده گزمه  
  ازادي چلنگ پشت رود كفتارگي  
  صوفي خدري كل پبازعليا  
  صيادان سفلي زورابادسالاري ده حسينا  
  ده عباس خان ده سنچولي اسدا00  
  كوه خواجه شهدادبالا محمددادي  
  ده لطف اله شهدادپائين بچه در  
  محمدصفر علي محمدپيرمرد جي سرخ عليا  
  ده محمود ده عوض حسن رحيم  
  مالكي نورئ خيراباد  
  اس افضل اباد شريف اباد  
  پودينه تيموراباد كود  
  جهانبخش دادي عطامحمد  
  ده حسين رئيسي كلات سالاري مشهدي محمد  
  حسينا خدرئ (ستوده ) ده محمدميرزا  
  ده اكبرجعفري ده بلند زاهدان كهنه  
  خراشادي زيارت ده حاجي شهباز  
  سرسنگ ده سياه سر اشترك حاجي نظر  
  صيادان گنده بخش كربلايي موسي سالارئ روستائ مولوئ خدا رحم روديني  
  شيباني ده كرمي ميرخان شاهگل  
  ده عباس كور ده ملاعلي سياه خان  
  محمدصفرشاه نظر علي صوفي موسي شهباز  
  عليرضا اسلام اباد حاجي عباس  
  زورجعفرشهباز اكبراباد كهك  
  صيادان عليا بالاشيخ علي مردان  
  محمداعظم براهوئي طفلك  
  لوتك تيلر چنگيزشيرزهي  
  حسين آبادسفلي /حسين آبادفلفلي عل خانه هاي حاجي گل مير كل پباز سفلي / رحمان شير زهي  
  اسلام اباد چلنگ محمداباد  
  دوران خان حسين مشهدي جاني  
  سكوهه خياري دلمراد  
  شهرسوخته داداله ده كول شيب  
  ابراهيم ميرزاخان درويش علي دهكول  
  لوتك گرگ دهكول اسلام نظر  
  مسافركلاتي گل محمدنورئ سدكي  
  بندهي راه انجام خانه هاي عليمرادحسن  
  شهرك حسن اباد محمدجان خليلي فيروزه اي  
  دوست محمدحاجي كبلائي موسي خمرئ كيخاي كهنه  
  حسين ابادسفلي ده عوض (گلستان ) ابراهيم اباد  
  قلعه سام حاجي عباس بهرام اباد  
  شهر جديد رامشار بنجار دولت اباد  
  چاه صاحبالزمان (عج ) اماميه پائين عباسيه  
  قلعه دل اسا تپه دز ده اقاجان  
  سعيدخان زيارتگاه بي بي دوست الهي  
  لوتك شيرمحمد ده ارباب تمبكا  
  لوتك صفرشاه ده اسكل چونگ مرغان  
  قلعه حسن ده شيخا حاجي عباس  
  صفربرفي ژاله اي حسين زينل  
  ال گرگ كرباسك ده رضاعلي  
  ده علي اخوند ده درگي ديوانه  
  حسين محمد ده سرحدئ ده رستم محمود  
  برقي حسين اباد جر عليمرادهراتي  
  ده علي رضا حيدراباد كريم شاه نظر  
  فقير كلوخي كوشه پائين  
  قلعه رستم سياه مرد نوري  
  كندو غلامرضاسند گل يوسف حسن  
  گل محمد چهارخري / فتح آباد ده اقائي  
  لوتك حاجي عظيم روستائ رشيد ده حسن علي اكبر  
  لوتك رحيم خان ده حاج اقائي چهارخمي  
  ورمال ده كول پشت اب ده كيخا  
  پشت دشت قاسم اباد ده مير  
  ده ملا نظر ده غلامان شهرك بزرگ  
  ده غلام نبي جهانتيغ كوشه عليا  
  جهان اباد كربلايي قربان زوراباد  
  سنجراني حسن اباد ده اخوندغلامي  
  منديلان پائين هراتي / محمد آباد هراتي غريب  
  ميلك ده حسن علي حسين باقر  
  محمدقاسم ده سرحدي ذوالفقاري  
  نايب لجه اي گل محمدبيك / ده ميرزا زينل اباد  
  جهان ابادسفلي محمداباد شهرك كوچك  
  دهنوعلي خان شير محمد آذريان / ده رضاجر ده عليرضا  
  ده ميرجعفرخان بامري غلامان ابادئ امام زمان  
  عبدالرحمان صفرزائي ده اصغر باغك  
  پكك حاجي حيدر سادات توتي  
  پهلوان ده نهور حمزه اباد  
  جهان ابادعليا دهنو ده رضا  
  ساسولي علي اباد كربلايي يارمحمد  
  كنگ شيرعلي خان گل مير گنبدشاهي  
  حاجي ملنگ خروط حاجي صفر كيخارسول  
  ده كدخدا شاه جان بامرئ حيدري پل اسبي  
  جاني محمداباد علي جان درويش  
  دوكله ده ميرزنگ پنجك  
  زوراباد ده بوله ده تقي  
  عزيزبامدي ده گت حاجي حسين حيدر  
  ملكمحمد گل اباددوم ده موسي محمد  
  ميم خان بامري جهانتيغ دهباشي  
  ابراهيم اباد ابيل سياه پشته  
  ده ازاد ده كريم دهمرده ه شهرياري  
  ميرزاخان برج افغان كربلايي غلام  
  نظرگرگيچ حسن رحمان كربلايي عباس  
  بلال نظرساراني كيخاي ميربيك  
  حاجي بلوچ خان ده ميرعبدالله گزموم  
  حسين اربابي گل اباداول ملارضا  
  حاجي نبي ملامحمد نظرعلي حسين  
  دهمرده ولي اباد رستم محمود  
  سرفراز محمدشوراب نيگرد  
  شارخ نراقي كربلائي علي  
  شيرعلي خان ده حاجي عبدالله / عباس آذريان ده شيردل  
  شيرمحمدگرگيج اميراباد بصيران  
  علي اكبر ده گرگ فقيرقاسم  
  قجرباراني دهمرده ملك اباد  
  مشهدي محمد غلامرضا نورئ دكدهمرده  
  منديلان بالا جبار ده جعفرئ  
  سيدخان قرقري دوست محمد  
  خانه هاي محمد گردن ريگ ده عليمراد  
  خانه هاي خداداد گمشاد كريم كشته  
  لجه اي ملاعلي ده نورمحمدصفرزايي  
  ده حاجي حسين بش دلبر يارمحمدعلم  
  ده ميرزامحمد تندورك خاك سفيدي  
  ده شادي ميم خان تپه كنيز نوراله  
  خانه هاي مهراله / نظرآباد كانال شهرك غلامعلي  
  سنجردهمرده صمد دهمرده پودينه  
  صالح محمد شهريارئ پيران ساسولي  
  شيخ علم دهمرده شغالك  
  مارگان نورمحمدخان عاشقان  
  كنگ امام داد ده هيبت عباس خان  
  رنده شهركي لنگر علي حسينا  
  باراني ده مريم ساراني  
  زهروزهي خاك سفيدي پكيرشهسوار  
  جلال افغان گرگيج حاجي / برج يوسف/ غلامحسين دهمرده جما  
  شندل شندك جنگيخو  
  كندل صديف خاني عباس  
  ده كدخداعلي نمروري قرقري خمر  
  جهانتيغ ملادادي نورمحمديوسف  
  شيرين سالار گله بچه اربابي  
  رضاسياسر دهمرده لچ  
  صاحب خان باراني محمدحسين باراني صاحب خان  
  شيردل سادك اربابي خان محمد  
  چاردري اميراباد غلامعلي  
  شاه محمدقاسمي/ ده شاه محمد قاسمي برج ميرگل حسين علي خان  
  گزمه پلگي ده رحمان  
  گل مير دولت اباد قجر /قجر محمد حسن  
  مارگان سراواني كرم  
  حاجي ابادسعيد عليخان زمان كركوه  
  سرگلزايي گلزاريگن نيك محمد  
  ابيل پل رنده ملانورمحمد ده انوشيروان  
  اسماعيل علي داشك دوست محمدلشكران  
  ملا گلاجان اس حاجي سرگزك  
  ال گرگ اكبراباد عليخان كچ كل  
  حسين صفدر ده بزي نهنگي كريم ساراني  
  سيادك تخته پل دادخداسالولي  
  فخيره سفلي خمك ازاد  
  كچكول دراز پسندخان  
  كنگ ملاعبداله امرودي /نمرودئ غلام محمد / غلام محمد پودينه  
  چكل علي احمد خدري  
  دهمرده كتمك رسول غلام  
  تاجي اصغر كخا صالح خان  
  توكل ميرشكار طاووس  
  بلوچ ابيل اسك عباس شاهگل  
  لطفي گرگ عيدوسهراب  
  عليخان نيك محمد كامخان  
  مسكين صفرزائي گلشاه  
  دادشاه محمد پهلوان ميرگل كلاتي گلشاه  
  ارگ خان ملك كرئ گله چاه  
  تكر اصغرجنگي مجيد  
  دوست محمدشاه گل پهلوان پكيرمحمود ده مختار  
  رسول افغان رضاخان ميرزاعلي  
  سلطان ريگموري يوسف اسلام  
  صمد ده سنگو ملاعظيم  
  ملكي سيدخان ده رخشاني  
  موسي كوهكن شهركي ملاعبداله  
  ميرزانبي شيرعلي هاشم رستم  
  ملنگ حسن فراهي اله داد  
  غلامعلي جعفر كوهكن خاني گل محمدرخشاني  
  رنده سفلي جماخان امير  
  دهمرده سياوك محمودي بالا ملادوست محمد  
  علي مدد محمودي پائين ده غلام محمد  
  غلامحسين لاغري ميران ثابت اله  
  نظرشريف پده اي حكيم ريگي  
  فخيره عليا حسن شيخ دادزري  
  حاجي ملك شيرزايي ده نو سياه خان  
  لورگ خاري كرق شاه جان ده عبداله  
  حسين كوت كريم كشته قادراباد  
  گرگيج كنديكه كريم خان  
  محمد اقا رخشاني اربابي ده گل مير  
  سرگزي حاجي هيبت ابراهيمي گل ميرا  
  علي اكبرخمر مولوئ دوست محمد ماككي  
  كول   محمدخان  
  گل محمدشيرمحمد   مسافر  
  مرادعلي   نايب  
  ملاعوض   ولي خرمايي  
  غلام رستم   خدارحم  
  حاجي حسين شيرزهي   حاجي باباخان  
  عنايت   سياه خان  
  گرگ   ده احمد  
  صوفي سيدي   شهرياري ميرزاحاجي  
  حاجي شاه محمد   شهرك شهيدبهشتي  
  خانه هاي نظرصاحب خان   چلوكي  
  كام خان   بارك زهي  
  اسك   حاتم  
  روديني   خانه هاي امير  
  مجيد عيسي زهي   براهوئي  
      يارمحمدخروط  
      ملارحمت  
      حنيف  
      يار محمد /يار محمد رحمت  
      كرتكه